Nyheter

Bokslutskommuniké 2021

Väsentliga händelser under perioden

Under det fjärde kvartalet har verksamheten löpt på i enlighet med plan. En ny extern värdering av fastigheten har genomförts, vilket resulterat i ett värde om 792 000 tkr, att jämföras med det underliggande förvärvsvärdet om 740 000 tkr.

Vidare har den fusion som påbörjades under det tredje kvartalet som en del av den externa finansieringsstrukturen avslutats. Fusionen verkställdes den 8 december 2021.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus andra kvartal sedan bolaget förvärvade fastigheten har passerat och vi kan konstatera att verksamheten går i planerad riktning. Det första halvåret har mestadels gått ut på att lära känna fastigheten, hyresgästen och övriga intressenter, vilket gått mycket bra tack vare bra samarbetspartners.

Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och efterfrågan på kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som konsekvens. Koncernens fastighet har värderats per årsskiftet och den värdeökning som skett sedan förvärvet är dels till följd av ökad hyresnivå från indexreglering, dels från sänkta avkastningskrav.

I slutet av kvartalet förde hyresgästen upp en önskan om att utöka antalet laddplatser till elbilar i garaget i fastigheten. Utökningen är en del av en miljösatsning som pågår globalt hos hyresgästen, vilket bolaget ställer sig positivt till.

Under det fjärde kvartalet bröt ytterligare en våg av covid-19 ut och restriktioner återinfördes. Vi har inte kunnat se några väsentliga konsekvenser av detta för koncernens verksamhet.

* Moderbolaget bildades den 2 november 2020 och hade ingen verksamhet innan det nuvarande koncernförhållandet uppstod, när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021. Innan fastighetsförvärvet fanns enbart mindre administrationskostnader.

Information om MAR
Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet:
Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Business Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se