Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 juli 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) ("Aquaticus") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 9 juli 2021.

Aquaticus är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en kontorsfastighet i Sundbyberg, Stockholm. Fastigheten, som omfattar cirka 17 300 m2, är miljöcertifierad enligt "Miljöbyggnad Silver" och håller mycket hög och modern standard.  Fastigheten förhyrs till fullo av S&P 500-bolaget Xylem Incs svenska dotterbolag Xylem Water Solutions Global Services AB och har en återstående hyreskontraktslängd vid tillträdet om cirka 8 år. 

Aquaticus avser att dela ut cirka 7 kronor per aktie på årsbasis med kvartalsvisa utdelningar, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om ca 7% i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Aquaticus VD är Christofer Östman och bolaget förvaltas av Arctic Business Management. "Vi är väldigt glada över att ha förvärvat denna moderna fastighet. Fastigheten är belagen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm. Detta, kombinerat med dess starka hyresgäst, skapar robusta förutsättningar för långsiktigt stabila kassaflöden för Bolagets aktieägare. Nu sätter vi igång arbetet med att skapa en nära och långsiktig relation med vår hyresgäst", säger Christofer Östman, VD för Aquaticus.

Arctic Securities har varit Aquaticus rådgivare i transaktionsprocessen, kapitalanskaffningen och noteringsprocessen.

Handeln kommer initialt ske med s.k. Betald Tecknad Aktie ("BTA") med ISIN: SE0016127559. Konvertering av BTA till stamaktier beräknas ske mellan 26-30 juli 2021, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Handeln med BTA planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli 2021 och vara handelsstoppad under konverteringsperioden 26-30 juli 2021. Första dag för handel med stamaktier planeras till den 2 augusti 2021. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0015244132.

Handelsinformation BTA:
Första handelsdag: 9 juli 2021
Kortnamn på Spotlight Stock Market: AQUAT BTA
Noteringskurs: 100 kronor
ISIN BTA: SE0016127559
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission
Planerad sista handelsdag: 23 juli 2021

Ingen handel under den planerade konverteringsperioden 26-30 juli 2021

Handelsinformation stamaktie:
Första handelsdag: Beräknas till 2 augusti
Kortnamn för stamaktie på Spotlight Stock Market: AQUAT
ISIN stamaktie: SE0015244132
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission
Noteringsmemorandum kommer att publiceras på Aquaticus och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

2022-03-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280-0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

2021-11-19
Regulatorisk

Aquaticus publicerar den första finansiella rapporten detta tredje kvartal 2021 efter att ha förvärvat fastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. 

Väsentliga händelser under perioden

Aquaticus förvärvade fastigheten Fröfjärden 3, vilket är koncernens enda fastighet. Fastigheten tillträddes den 1 juli 2021.

Aquaticus genomförde en nyemission om 308 000 tkr. Bolagets aktier godkändes för handel på Spotlight Stock Market, med första handelsdag den 9 juli 2021.

Aquaticus upptog ett onoterat obligationslån om 444 000 tkr med en löptid om 3 år och är bunden till en fast ränta om 2,31%.

Extra bolagsstämma hölls den 23 september för att välja in ny styrelse i bolaget. Styrelsen består efter stämman av Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström.

2021-09-23
Regulatorisk

Torsdagen den 23 september höll Aquaticus Real Estate AB (publ) extra bolagsstämma och stämman beslutade bland annat följande.

2021-09-22
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 22 september 2021 att Futur Pension Holding AB, org.nr 559159-6738, den 21 september 2021 indirekt förvärvat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag, som innebär att Futur Pension Holding AB passerat flaggningsgränsen om 5 %.

2021-07-28
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 2 augusti 2021.

1
2