Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Halvårsrapport Q2 2022

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det första av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under det första halvåret 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång. Det första halvåret 2022 har varit en turbulent tid med flertalet omvärldshändelser som mer eller mindre har fått påverkan i Sverige. 

Trots den ändrade omvärldssituationen är fastighetsmarknaden fortsatt stark och en hög efterfrågan på hållbara kontorsfastigheter i bra lägen står kvar. Vi har inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet till följd av dessa händelser.

Bolaget levererar ett bra resultat och ett starkt kassaflöde för perioden och utvecklingen följer den långsiktiga planen för bolaget.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL   2022   2022  
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges    Apr - juni*    Jan - juni*        
Intäkter    
11 173
   22 012                
Driftnetto    9 585    19 051                    
Förvaltningsresultat    6 050    11 804                  
Periodens resultat    4 849    9 107                  
Marknadsvärde fastigheter    792 000    792 000                  
Resultat per aktie, kr    1,57    2,96                  
Belåningsgrad, %    56,1    56,1                  
Räntetäckningsgrad, %    296,7    291,9                  
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr    116,6    116,6                
                           


* Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, varför inga jämförelsesiffror finns att presentera.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

Aquaticus Real Estate AB (publ) i korthet:

Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 1 juli 2021 äger, förvaltar och hyr ut kontorsfastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar ca 17 300 kvm och är fullt uthyrd till Xylem. Bolaget förvaltas av Arctic Real Estate Management och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

För mer information om Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se 

Information om MAR
Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022.