Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q3

Aquaticus publicerar den första finansiella rapporten detta tredje kvartal 2021 efter att ha förvärvat fastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. 

Väsentliga händelser under perioden

Aquaticus förvärvade fastigheten Fröfjärden 3, vilket är koncernens enda fastighet. Fastigheten tillträddes den 1 juli 2021.

Aquaticus genomförde en nyemission om 308 000 tkr. Bolagets aktier godkändes för handel på Spotlight Stock Market, med första handelsdag den 9 juli 2021.

Aquaticus upptog ett onoterat obligationslån om 444 000 tkr med en löptid om 3 år och är bunden till en fast ränta om 2,31%.

Extra bolagsstämma hölls den 23 september för att välja in ny styrelse i bolaget. Styrelsen består efter stämman av Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström.

VD-kommentar till perioden

Vi är väldigt glada över att ha förvärvat fastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg under detta tredje kvartal 2021, som också är Aquaticus första redovisade kvartal. Förvärvstransaktionen gick smidigt, mycket till följd av en kompetent och väletablerad säljare tillika andra involverade parter i transaktionen. Till följd av detta har Aquaticus fått överta en väl omhändertagen fastighet och ett gott samarbete med fastighetens hyresgäst, Xylem.

Under det tredje kvartalet har Aquaticus främst arbetat med att vidareetablera kontakten med hyresgästen och återupptagit de åtaganden som medföljde fastigheten från tidigare ägare.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL

 

2021

 

2020 nov  

belopp i tusentals kronor, om inget annat anges

       

Jul - sept

 

- 2021 sept*

Intäkter

             

10 560

 

10 560

Driftnetto

             

9 330

 

9 330

Förvaltningsresultat

           

4 731

 

4 652

Periodens resultat

           

35 262

 

35 183

Marknadsvärde fastigheter

           

760 000

 

760 000

Resultat per aktie, kr

           

11,45

 

29,23

Belåningsgrad, %

           

58,4

 

58,4

Räntetäckningsgrad, %

           

253,8

 

251,2

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr

         

107,96

 

107,96

                       

 * Moderbolaget bildades den 2 november 2020 och hade ingen verksamhet innan det nuvarande koncernförhållandet uppstod, när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021. Innan fastighetsförvärvet fanns enbart mindre administrationskostnader.

Denna information är sådan som Aquaticus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected]