Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q3 2022

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det andra av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under de tre första kvartalen 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång.

2022 har varit en turbulent tid med flertalet omvärldshändelser som mer eller mindre har fått påverkan i Sverige. Under det senaste kvartalet har de centrala frågorna kretsat kring inflation, räntor och värdering. Trots den ändrade omvärldssituationen har vi ännu inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet utan levererar ett starkt resultat och kassaflöde för perioden som följer den långsiktiga planen. Bolagets finansiering är räntebunden till slutet av juni 2024, påverkan på bolagets räntekostnader kommer kommuniceras i närmare anslutning till dess.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL  2022 2021  2022 2021  
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges  Jul - sept Jul - sept  Jan - sept Jan - sept*
Intäkter 11 007  10 560 33 019  10 560
Driftnetto 9 307  9 330 28 357  9 330
Förvaltningsresultat 5 763  4 731 17 567  4 652
Periodens resultat 4 048  35 262 13 156  35 183
Marknadsvärde fastigheter 792 000  760 000 792 000  760 000
Resultat per aktie, kr 1,31  11,45 4,27  29,23
Belåningsgrad, % 56,1  58,4 56,1  58,4
Räntetäckningsgrad, % 288,8  253,8 290,9  251,2
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 118,5  108,0 118,5  108,0

 * Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, innebärandes att jämförelsesiffrorna för perioden januari - september 2021 endast omfattar ett kvartal med verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

2022-11-25
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det andra av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

2022-03-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280-0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

2021-11-19
Regulatorisk

Aquaticus publicerar den första finansiella rapporten detta tredje kvartal 2021 efter att ha förvärvat fastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. 

Väsentliga händelser under perioden

Aquaticus förvärvade fastigheten Fröfjärden 3, vilket är koncernens enda fastighet. Fastigheten tillträddes den 1 juli 2021.

Aquaticus genomförde en nyemission om 308 000 tkr. Bolagets aktier godkändes för handel på Spotlight Stock Market, med första handelsdag den 9 juli 2021.

Aquaticus upptog ett onoterat obligationslån om 444 000 tkr med en löptid om 3 år och är bunden till en fast ränta om 2,31%.

Extra bolagsstämma hölls den 23 september för att välja in ny styrelse i bolaget. Styrelsen består efter stämman av Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström.

2021-09-23
Regulatorisk

Torsdagen den 23 september höll Aquaticus Real Estate AB (publ) extra bolagsstämma och stämman beslutade bland annat följande.

2021-09-22
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 22 september 2021 att Futur Pension Holding AB, org.nr 559159-6738, den 21 september 2021 indirekt förvärvat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag, som innebär att Futur Pension Holding AB passerat flaggningsgränsen om 5 %.

2021-07-28
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 2 augusti 2021.

1
2