Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q3 2022

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det andra av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under de tre första kvartalen 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång.

2022 har varit en turbulent tid med flertalet omvärldshändelser som mer eller mindre har fått påverkan i Sverige. Under det senaste kvartalet har de centrala frågorna kretsat kring inflation, räntor och värdering. Trots den ändrade omvärldssituationen har vi ännu inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet utan levererar ett starkt resultat och kassaflöde för perioden som följer den långsiktiga planen. Bolagets finansiering är räntebunden till slutet av juni 2024, påverkan på bolagets räntekostnader kommer kommuniceras i närmare anslutning till dess.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL  2022 2021  2022 2021  
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges  Jul - sept Jul - sept  Jan - sept Jan - sept*
Intäkter 11 007  10 560 33 019  10 560
Driftnetto 9 307  9 330 28 357  9 330
Förvaltningsresultat 5 763  4 731 17 567  4 652
Periodens resultat 4 048  35 262 13 156  35 183
Marknadsvärde fastigheter 792 000  760 000 792 000  760 000
Resultat per aktie, kr 1,31  11,45 4,27  29,23
Belåningsgrad, % 56,1  58,4 56,1  58,4
Räntetäckningsgrad, % 288,8  253,8 290,9  251,2
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 118,5  108,0 118,5  108,0

 * Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, innebärandes att jämförelsesiffrorna för perioden januari - september 2021 endast omfattar ett kvartal med verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.