Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q1 2022

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under det första kvartalet 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång. Under kvartalet har omvärldssituationen förändrats, dels genom att Regeringen släppt på restriktioner kopplade till Covid-19 och dels genom Rysslands invasion i Ukraina.

Efter restriktionerna lättades har allt fler återgått från att arbeta hemifrån till att arbeta på sin arbetsplats och vår hyresgäst har mer kunnat återgå till att arbeta i bolagets fastighet. 

Trots den ändrade omvärldssituationen är fastighetsmarknaden fortsatt stark och en hög efterfrågan på hållbara kontorsfastigheter i bra lägen står kvar. Vi har inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet till följd av dessa händelser.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges
2022 Jan- mars* 
Intäkter 10 839
Driftnetto 9 456
Förvaltningsresultat 5 754
Periodens resultat 4 259
Marknadsvärde fastigheter 792 000
Resultat per aktie, kr 1,38
Belåningsgrad, % 56,1
Räntetäckningsgrad, % 287,1
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 122,0

* Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, varför inga jämförelsesiffror finns att presentera.

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com 

2022-11-25
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det andra av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

2022-03-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280-0782, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2022, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

2021-11-19
Regulatorisk

Aquaticus publicerar den första finansiella rapporten detta tredje kvartal 2021 efter att ha förvärvat fastigheten Fröfjärden 3 i Sundbyberg. 

Väsentliga händelser under perioden

Aquaticus förvärvade fastigheten Fröfjärden 3, vilket är koncernens enda fastighet. Fastigheten tillträddes den 1 juli 2021.

Aquaticus genomförde en nyemission om 308 000 tkr. Bolagets aktier godkändes för handel på Spotlight Stock Market, med första handelsdag den 9 juli 2021.

Aquaticus upptog ett onoterat obligationslån om 444 000 tkr med en löptid om 3 år och är bunden till en fast ränta om 2,31%.

Extra bolagsstämma hölls den 23 september för att välja in ny styrelse i bolaget. Styrelsen består efter stämman av Thomas Wallinder, Morten Haugen, Jonas Nyman och Mikael Igelström.

2021-09-23
Regulatorisk

Torsdagen den 23 september höll Aquaticus Real Estate AB (publ) extra bolagsstämma och stämman beslutade bland annat följande.

2021-09-22
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 22 september 2021 att Futur Pension Holding AB, org.nr 559159-6738, den 21 september 2021 indirekt förvärvat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag, som innebär att Futur Pension Holding AB passerat flaggningsgränsen om 5 %.

2021-07-28
Regulatorisk

Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 2 augusti 2021.

1
2