Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Delårsrapport Q1 2022

Väsentliga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser har skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus verksamhet har under det första kvartalet 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång. Under kvartalet har omvärldssituationen förändrats, dels genom att Regeringen släppt på restriktioner kopplade till Covid-19 och dels genom Rysslands invasion i Ukraina.

Efter restriktionerna lättades har allt fler återgått från att arbeta hemifrån till att arbeta på sin arbetsplats och vår hyresgäst har mer kunnat återgå till att arbeta i bolagets fastighet. 

Trots den ändrade omvärldssituationen är fastighetsmarknaden fortsatt stark och en hög efterfrågan på hållbara kontorsfastigheter i bra lägen står kvar. Vi har inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet till följd av dessa händelser.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges
2022 Jan- mars* 
Intäkter 10 839
Driftnetto 9 456
Förvaltningsresultat 5 754
Periodens resultat 4 259
Marknadsvärde fastigheter 792 000
Resultat per aktie, kr 1,38
Belåningsgrad, % 56,1
Räntetäckningsgrad, % 287,1
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 122,0

* Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, varför inga jämförelsesiffror finns att presentera.

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com