Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022

Väsentliga händelser under perioden
Under perioden har det tredje av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 inträffat, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden
Aquaticus verksamhet har under 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång, vilket tydligt visas genom den externa värderingen av fastigheten som låtit göras till årsskiftet. Värderingen av fastigheten per december 2022 uppgår till 780 000 tkr, vilket motsvarar -1,5% jämfört med föregående års värdering. Vid jämförelse mot det underliggande värdet fastigheten förvärvades för om 740 000 tkr är värdet i stället +5,4%. Vidare har koncernen under kvartalet investerat i laddplatser till garaget i fastigheten. Investeringen tas mot ett hyrestillägg och är i linje med fastighetens och bolagets miljöprofil.

Utdelning
Styrelsen föreslår inför årsstämman 2023 en utdelning om 12 320 tkr, vilket motsvarar 4.0 kr/aktie. Trots att bolaget har en stark finansiell ställning och stabila kassaflöden har styrelsen beslutat om att lämna ett utdelningsförslag för 2023 som är lägre än bolagets långsiktiga utdelningspolicy. Avsteget från policyn är en direkt försiktighetsåtgärd då det råder stor osäkerhet kring viktiga förutsättningar för fastighetsbolag. Utdelningen föreslås betalas ut i fyra lika stora delbetalningar om 3 080 tkr, motsvarande 1.0 kr/aktie, per betalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelningen föreslås bli den 25 april 2023, 30 juni 2023, 30 september 2023 och 30 december 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL 2022 2021 2022 2021
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges Okt - dec Okt - dec Jan - dec Jan - dec
Intäkter 11 235  10 646 44 253 21 206
Driftnetto 9 387  9 343 37 744 18 653
Förvaltningsresultat 6 004  5 630 23 463 10 282
Periodens resultat -6 363  30 482 6 685 65 666
Marknadsvärde fastigheter 780 000  792 000 780 000 792 000
Resultat per aktie, kr -2,07  9,90 2,17 40,90
Belåningsgrad, % 56,9 56,1 56,9 56,1
Räntetäckningsgrad, % 307,8  283,1 292,3 267,2
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 115,8 120,2 115,8 120,2


* Det nuvarande koncernförhållandet uppstod när koncernens fastighet förvärvades den 1 juli 2021, innebärandes att jämförelsesiffrorna för perioden januari - december 2021 endast omfattar två kvartal med verksamhet

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com